Op Kamp van Zeist was, vrij recentelijk, eerder onder meer een AZC gevestigd. Alles wordt gesloopt, behalve het Detentiecentrum.
Op Kamp van Zeist was, vrij recentelijk, eerder onder meer een AZC gevestigd. Alles wordt gesloopt, behalve het Detentiecentrum. Eempers

Kamp van Zeist bij Utrechts Landschap

Bouwplan heeft weinig kans van slagen meer

SOESTERBERG Het door twee Soester en twee Zeister raadsfracties gelanceerde plan om het gebied de Oude Tempel te behouden en in plaats daarvan Kamp van Zeist aan te wijzen als woningbouwgebied, lijkt weinig kans van slagen te hebben. Het provinciaal bestuur onderhandelt namelijk met Defensie over de aankoop van het voormalige militaire kamp.

Jan van Steendelaar

Doel van de onderhandelingen is dat het ruim 18 hectare grote gebied wordt teruggegeven aan de natuur. Daarvoor moeten eerst de gebouwen worden afgebroken, zoals het oude Militaire Luchtvaart Museum. De twee grote hallen waarin het was gevestigd, zijn niet meer in gebruik sinds de verhuizing naar de voormalige vliegbasis Soesterberg. Daar opende koning Willem-Alexander in december 2014 het Nationaal Militair Museum.

KRAKERS Ook de oude Amerikaanse supermarkt, de commisary, in de hoek Richelleweg-Kampdwarsweg, wordt afgebroken. Deze was in gebruik bij en uitsluitend toegankelijk voor de Amerikaanse militairen en hun gezinnen. Sinds hun vertrek in 1994 staat het gebouw leeg en was het doelwit van krakers.

DETENTIECENTRUM Het gebied Kamp van Zeist dat voor transformatie naar natuurgebied in aanmerking komt, ligt overigens maar voor een klein deel in Soesterberg. Het grootste deel behoort tot de gemeente Zeist. In het gebied ligt behalve het asielzoekerscentrum ook Detentiecentrum Zeist. Het is niet de bedoeling dat dit Detentiecentrum verdwijnt.

Het streven van provincie en Defensie is om de onderhandelingen volgend jaar af te ronden. Dan kan de sloop beginnen van de gebouwen, gevolgd door de herinrichting van het terrein. Dat zal naar verwachting in 2025 zijn. Zodra dit z'n beslag heeft gekregen, kan de provincie het natuurgebied overdragen aan Utrechts Landschap. Dit is al eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg en landgoed de Paltz. Het nieuwe natuurgebied wordt toegankelijk voor het publiek.

POS EN DSN Samen met twee lokale partijen in Zeist stelden Partij Ons Soesterberg (POS) en Democraten Soest Natuurlijk (DSN) begin dit jaar voor om het gebied de Oude Tempel te behouden en uit te ruilen tegen Kamp van Zeist. Zij vinden de Oude Tempel een te waardevol gebied om het, ook al is het maar voor een deel, op te offeren voor woningbouw. Daarvoor komt volgens de partijen het Kamp van Zeist eerder in aanmerking. Daar is immers alle infrastructuur al aanwezig: ondergronds bijvoorbeeld riolering, elektriciteit, waterleiding en bovengronds de wegen.

Zowel de Oude Tempel als Kamp van Zeist zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en behoren in het programma Hart van de Heuvelrug tot de 25 projecten die in het gebied tussen Soest, Zeist en Amersfoort worden uitgevoerd. Hiervoor werken zeventien partners samen. Hun doel is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Dit houdt woningbouw in, naast behoud van natuur; ruimte maken voor nieuwe natuur en het met elkaar verbinden van natuurgebieden. Dit is onder meer gebeurd door de aanleg van ecoducten.

AANGEPAST Het gebied Oude Tempel is een van de gebieden die zijn aangewezen voor woningbouw. Vorig jaar werd het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd omdat het op een aantal punten niet voldeed. Die zijn inmiddels aangepast. Het nieuwe plan zal nog in de eerste helft van dit jaar aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Ook worden de inwoners van Soesterberg opnieuw bij het plan betrokken door middel van eerst informatie- en daarna inspraakavonden.