Thomas Meyjes is de door het college benoemde voorzitter.
Thomas Meyjes is de door het college benoemde voorzitter. eigen foto

Sociaal domein komt op gang

BAARN Sinds begin juli 2019 kent Baarn de Adviesraad Sociaal Domein Baarn (ASDB). Dit is een onafhankelijke commissie, die op alle terreinen betreffende het sociaal domein gevraagd en ongevraagd advies geeft aan burgemeester en wethouders. Onder leiding van Thomas Meyjes, een door het college van B&W benoemde voorzitter, bestaat de adviesraad uit negen leden, die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein.


Martin Hoogendoorn

Omdat het sociaal domein erg breed is, is er bij de opzet van de Adviesraad voor gekozen om de ASDB op te splitsen in drie teams: Jeugd/Opvoeding/Onderwijs, Volwassenen tot 65 jaar en het team 65+. De Adviesraad geeft het college advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het gaat over onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.


De Adviesraad zet zich in als klankbord voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente. Op de website van de gemeente afficheert de ASDB zich. Eén keer per maand komt de Adviesraad in zijn geheel bijeen. De vergaderingen zijn nog niet openbaar, wel wordt op de website zo veel mogelijk kenbaar gemaakt welke adviezen er zijn gegeven aan het college. De teams werken volgens een vaste agenda en vergaderen ook apart.


Thomas Meyjes: ,,Elk lid heeft haar of zijn specialisme. Dat maakt onze Adviesraad zo sterk." Aanvankelijk kende de gemeente een Wmo-raad. Dat adviesorgaan werd door zichzelf opgeheven in oktober 2017, deels omdat de werkzaamheden toenamen zonder behoorlijke ambtelijke ondersteuning, deels omdat samenwerking met andere adviesraden niet wilde lukken en omdat er te weinig informatie uit de gemeente kwam om op cliëntniveau te adviseren. Tenslotte waren er ook problemen om vacatures in de Wmo-raad ingevuld te krijgen.


Onder leiding van zorgwethouder André van Roshum werd vervolgens het traject ingezet om te komen tot een brede adviesraad, waarin ook de Seniorenraad Baarn en de stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) zouden opgaan. Seniorenraad en SGB haakten echter niet aan bij de ASDB, hetgeen voorzitter Meyjes nog steeds betreurt. ,,Dat vond ik jammer. Ik ben juist een voorstander van een zo breed mogelijk gedragen adviesorgaan." Overigens is de Allochtonenraad niet opgegaan in de ASDB, maar mag wel degelijk rekenen op steun en vertegenwoordiging.

Hoe is Meyjes betrokken geraakt bij de ASDB? ,,Ik reageerde op een oproep van de gemeente Baarn in de BC. Ik heb ervaring met het werkgebied, en wilde mij graag voor de Baarnse gemeenschap verdienstelijk maken." Het college benoemde hem tot voorzitter. Bewust koos de ASDB voor een differentiatie per leeftijd, benadrukt Meyjes.


Het is de bedoeling na een jaar de constructie te evalueren, zegt de voorzitter. Vanwege het coronavirus zal die evaluatie niet voor eind 2020 zijn. Meyjes heeft gewerkt bij de KLM en is inmiddels gepensioneerd, maar runt nog steeds een adviesbureau op het gebied van de zorg. Bekend is de dorpsgenoot met de bedrijfsvoering van medisch specialisten. Hij vindt het ASDB werk erg leuk. ,,De leden zijn zeer betrokken bij het adviesorgaan. Ondanks het serieuze karakter wordt er vaak gelachen. Ruimte voor gevoel voor humor moet er zijn", aldus Thomas, wars van zwaarmoedigheid.

De eerste gevraagde adviezen zijn gegeven, en buigt zich binnenkort over de vraag hoe de gemeente het beste één zorgloket kan inrichten (project integrale toegang). Door de beperkte tijd is het van ongevraagde adviezen aan het college nog niet gekomen. ,,De input van de Seniorenraad en de SGB is van harte welkom. Beide organisaties hebben hun wortels in de Baarnse samenleving, waar wij ons voordeel mee kunnen doen", redeneert Meyjes, die met de hele Adviesraad de vlag uithangt als er in Baarn één zorgloket komt. Tot slot: hoe kan de inwoner van Baarn in contact komen met de Adviesraad? Thomas Meyjes: ,,Dat kan door mij te bellen of te appen via 06 52 41 84 23."