In een uitvoerige brief aan de gemeenteraad van Baarn schrijft deelnemer Ten Brincke dat het nog te formuleren eindadvies geen recht zal doen aan de kritiek op de plannen voor de herbestemming van Paleis Soestdijk.

Het gaat om Gerard ten Brincke die aan de Stadhouderslaan in Soest woont op enkele honderden meters van het paleis. In een toelichting zegt Ten Brincke dat er in de klankbordgroepen een scheve verhouding is tussen sympathisanten en vrijwillige medewerkers van het paleis en critici.

ONBALANS Die onbalans en belangenverstrengeling worden versterkt door medewerkers van de Meyer Bergman Erfgoed groep, die niet in de rol van passief waarnemer aanwezig waren, maar als actief deelnemer.

Ten Brincke: ,,De leden van de klankbordgroep die kritiek hadden en de moed hadden die te uiten, zagen zo een grote meerderheid van tegenstanders tegenover zich en moesten vaak negatieve uitingen en verwijten incasseren. Voorts is het hele proces begeleid door een bureau dat eerder Meyer Bergman ondersteunde en daarmee de schijn van partijdigheid heeft gewekt. In mijn eerste gesprek met toenmalige directeur Floris de Gelder, werkte Awareness voor hem.”

,,De gevolgde procedure leidt tot een ongebalanceerd en ingedikt advies waarin de kritiek niet of sterk verdund is opgenomen. Ik voel me misleid en niet serieus genomen. Aan dit advies wil ik mijn naam niet verbinden.”

Eigenaar Jan Eikema van Awareness heeft de brief van Ten Brincke nog niet gezien. Hij verwacht dat eind van de maand het eindrapport gereed is. Op 30 juni begint de eerste van een serie van vier raadsvergaderingen over het dossier Soestdijk.

EXTRA GROEP Nadat een voorontwerpbestemmingsplan is vastgesteld, is een gemeente verplicht om een participatietraject te beginnen. De gemeente Baarn vond het plan voor Soestdijk zo belangrijk dat al voor vaststelling van het voorontwerp klankbordgroepen werden ingericht. In eerste instantie zou het één groep worden van ondernemers en instellingen en één met burgers. Er melden zich zoveel personen dat werd besloten om drie groepen te maken, met een extra groep burgers.

OPBOUWEND De gemeente wilde dat een klankbordgroep, de plek is waar alle geluiden, meningen en standpunten uitgewisseld kunnen worden en waarover op een opbouwende informele manier het gesprek gevoerd kan worden.

De start trok de nodige publiciteit. De begeleidende partij adviesbureau Awareness uit Den Haag was eerder adviseur van de Meyer Bergman Erfgoedgroep geweest. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om de perscontacten via de begeleider van Awareness te laten lopen, Jan Eikema.

De stichting Parel van Baarn spande een procedure aan via de Wet Openbaarheid Bestuur om de offerte boven water te krijgen. De gemeente weigerde dat in eerste instantie, waarvoor momenteel nog een beroepsprocedure bij de rechtbank in Utrecht loopt. De raad stelde kritische vragen omdat alleen Awareness was benaderd voor het inspraaktraject. Dat mag wanneer het niet meer dan 50.000 euro kost. Door het instellen van een derde groep is inmiddels al 65.000 euro aan Awareness overgemaakt en moet de eindafrekening nog volgen.

De klankbordgroepen kwamen verschillende keren bij elkaar en formuleerden een conceptrapport. Een definitief oordeel zou pas geveld kunnen worden wanneer het concept voorontwerpbestemmingsplan was bestudeerd.

Vorige week is dat plan aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat het eindadvies van de participanten volgt.

Ten Brincke: ,,En wat schrijft de Meyer Bergman Erfgoedgroep op 3 juni aan de raad: 'Zoals u hopelijk zult herkennen, hebben wij daarbij uw inbreng en reacties in vervolg op het Ruimtelijk Kader en het advies van de klankbordgroep ter harte genomen'."

DRUPPEL ,,Dat is voor mij de druppel die de emmer doet overlopen. Hieruit leid ik af dat MBEG verwacht geen problemen te zullen ondervinden van een eindadvies dat nota bene nog geformuleerd moet worden! Ook in het voorontwerp is geen voorbehoud gemaakt voor eventuele aanpassingen als gevolg van dit advies. Dit sterkt mijn overtuiging dat het eindresultaat van de ‘participatie’ in het straatje zal passen van MBEG en van de wethouder.”

door Eugene Leenders