De gemeente Baarn heeft belangrijk historisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen: Paleis Soestdijk. Voor het herstel van het paleis en het landgoed en het behoud ervan heeft de eigenaar  de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig plan. Dit plan is door de gemeente Baarn verwerkt in een voorontwerp bestemmingsplan dat gisteren, woensdag, naar de gemeenteraad is verstuurd. Wethouder Jansma van de gemeente Baarn is blij dat na een intensief traject het voorontwerp bestemmingsplan naar de gemeenteraad kan: “Als gemeente zijn we bijzonder trots op dit unieke landgoed binnen onze gemeentegrenzen. Ik ben blij met het resultaat. Er ligt nu een plan waarbij rekening is gehouden met zowel de kaders van de raad als de verschillende belangen die spelen bij dit project. Op deze manier houden we Paleis Soestdijk ook in de toekomst open en bereikbaar voor iedereen”. Op 15 juli a.s. neemt de gemeenteraad naar verwachting een definitieve beslissing over het voorontwerp bestemmingsplan.

Met de aankoop van Landgoed Paleis Soestdijk heeft de MeyerBergman Erfgoed groep de verplichting op zich genomen het paleis en alle andere rijksmonumenten op het terrein te restaureren en het landgoed te herstellen. Sinds de verkoop heeft de gemeente Baarn, in nauw overleg met andere overheden en betrokkenen, gewerkt aan het voorontwerp van het bestemmingsplan. Voor de gemeente Baarn is het afwegen van de verschillende belangen leidend in het gehele proces. Het plan moet bouw- en gebruiksmogelijkheden bieden voor herstel en duurzame exploitatie van het Landgoed Paleis Soestdijk. Het moet daarnaast voldoen aan alle wet- en regelgeving en de toets bij de Raad van State kunnen doorstaan. Verder is het van belang dat het plan voldoende zekerheid en bescherming biedt aan omwonenden en andere belanghebbenden.

De gemeente Baarn heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar verschillende zaken die van invloed zijn op het bestemmingsplan. Archeologie, bodemkwaliteit, water en natuur zijn onderzocht en de consequenties daarvan op de plannen zijn beoordeeld. Het plan besteedt veel aandacht aan behoud van de waardevolle natuur en bossen. Dat geldt ook voor mobiliteit, waaronder verkeersafwikkelingen bereikbaarheid, ontsluiting van het terrein en parkeren. Tevens zijn de milieu-effecten, de geluidhinder van verkeer en geluid bij evenementen grondig onderzocht. Net als de luchtkwaliteit en veiligheid. De uitkomsten van al deze onderzoeken zijn meegenomen bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan.

Het grootste deel van het plangebied, namelijk het landschappelijk deel van het landgoed, heeft de bestemming ‘natuur’. Dat houdt in dat landschappelijke en natuurwaarden van het gebied worden behouden en versterkt. Zo mag de eigenaar alleen bouwen binnen bepaalde bouwvlakken. Ook wordt de grens tussen het Paradeterrein en het Baarnse Bos recht getrokken, om het zo aan te laten sluiten op de historische lanenstructuur van het Bos. Hierdoor wordt er ter hoogte van de AA-zolder een strook grond toegevoegd aan het Baarnse Bos, die de bestemming natuur krijgt. Parkeren is slechts toegestaan op de aanwezige parkeerterreinen en maximaal 12 keer per jaar ook op een ‘overloopparkeerterrein’. Voor de parkeerfunctie worden geen bomen gekapt.

Er komt ruimte voor natuureducatie door begeleide boswandelingen (met uitzondering van het broedseizoen). Ook bevat het plan een informatiepunt over flora en fauna, een speelweide voorkinderen en een zwembad als kunstobject. Tijdelijke kunstinstallaties, een paviljoen en een nieuw amfitheater in de achtertuin maken spreiding van evenementen over verschillende locaties op het landgoed mogelijk. Er zijn maximaal 40 evenementendagen per jaar. De aanwezige natuurwaarden worden geborgd in een nog op te stellen beheerplan waarbij rekening wordt gehouden met aantallen bezoekers, licht en geluid van evenementen.

Een deel van het bestemmingsplan heeft een ‘gemengde bestemming’. In deze bestemming worden oude panden gerestaureerd. Nieuwe functies zijn toegestaan, zoals educatieve en culturele voorzieningen. Ook hier mag de eigenaar uitsluitend bouwen in vlakken die het plan daarvoor aanwijst. Een nieuwe entree, een auditorium en de zogenaamde Parade met een hotel en horecafaciliteiten zijn in het voorontwerp bestemmingsplan opgenomen en maken het paleistoekomstbestendig en economisch rendabel. De gronden tussen de bebouwing op het Alexanderkwartier houden of krijgen een natuurlijke inrichting, net als het openbare gebied. Tot slot heeft een deel van het bestemmingsplan een maatschappelijke functie. Daar komt de nieuwe huisvesting van Scoutinggroep ‘Merhula’. Hun huidige gebouw is helemaal ‘op’.

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt de plannen van de eigenaar van het paleis mogelijk. De gewenste ontwikkelingen en de randvoorwaarden die voortkomen uit beleid, (provinciale)wetgeving en de resultaten van onderzoeken: dit alles was input voor het voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast hebben Klankbordgroepen van inwoners en organisaties in een participatieproces de plannen per thema intensief besproken en van advies voorzien. Het eindadvies van de Klankbordgroepen wordt naar verwachting eind juni bekend. Het voorontwerpbestemmingsplan is door het college aangeboden aan de raad. Via de griffie wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze dit plan in de raad zal worden behandeld.

Aansluitend op de behandeling in de raad wordt na de zomer het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Iedereen kan daar dan op reageren in de vorm van een inspraakreactie. De reacties worden van een antwoord voorzien in een nota van inspraak. In deze nota wordt ook aangegeven of en hoe het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van de reacties. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna start het formele traject van zienswijzen en wordt de raad gevraagd om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te stellen. Hierna is de laatste stap: beroep bij de Raad van State.